Bình vôi gốm Khmer thế kỷ 11- Bảo tàng Minneapolis.


Viz4D Diễn họa dựa trên dữ liệu của Minneapolis Institute of Art.