Cửa võng - Đình Lại Yên

Bộ cửa võng hơn 300 năm tuổi tại đình Lại Yên, Hoài Đức.