Đài phun nước Genevieve, thế kỷ 18.


Viz4D diễn họa dựa trên dữ liệu từ Noe-3d.at