Hộ pháp Phật giáo Nhật bản thế kỷ 12- Cleveland Museum of Art.


Viz4D Diễn họa theo dữ liệu của Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland.