Lọ gốm cổ Mexico hình ếch - Bảo tàng Văn hóa Thế giới.


Viz4D diễn họa theo dữ liệu từ Varldskulturmuseerna.