Bát sứ Iran vẽ cảnh cung đình- Bảo tàng Minneapolis.


Cổ vật Batư thế kỷ 10. Viz4D Diễn họa dựa trên dữ liệu của Minneapolis Institute of Art.