Giếng cổ - Lăng quận Nghi

Giếng cổ Đông sơn này  là  đẹp nhất trong những giếng mà VR3D được biết. Giếng trong Nhà thờ lớn chạm trổ hơn một chút , giếng Đình thôn chạm tương đương nhưng đều chỉ còn phần xác. Giếng này trải mấy trăm năm nhưng sức sống vẫn tươi nguyên, mát rượi.