Quét 3D Di Sản Giếng cổ - Chuyển đổi số Di Tích Lăng quận Nghi

Giếng cổ Đông sơn này  là  đẹp nhất trong những giếng mà VR3D được biết. Giếng trong Nhà thờ lớn chạm trổ hơn một chút , giếng Đình thôn chạm tương đương nhưng đều chỉ còn phần xác. Giếng này trải mấy trăm năm nhưng sức sống vẫn tươi nguyên, mát rượi.

Các di sản văn hóa, nghệ thuật thuộc nhiều triều đại, từ nhiều di tích trên khắp đất nước đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một bảo tàng 3D trực tuyến.
Bảo tàng hiện trạng giếng đá cổ lăng Quận Nghi - Thanh Hóa
Bảo tàng hiện trạng giếng đá cổ lăng Quận Nghi - Thanh Hóa
Di sản văn hóa xứ Thanh
Di sản văn hóa xứ Thanh
Dữ liệu di sản văn hóa xứ Thanh
Dữ liệu di sản văn hóa xứ Thanh
Số hóa di sản văn hóa Đông Sơn, Thanh Hóa
Số hóa di sản văn hóa Đông Sơn, Thanh Hóa
Số hóa di tích giếng cổ Thanh Hóa
Số hóa di tích giếng cổ Thanh Hóa