Linh vật nghê nằm - Bảo tàng Thanh Hóa

Linh vật nghê đá cổ Lam sơn này có gương mặt được tạo tác rất "người"