Hoabinhian chopper of Xóm Trại cave

Công cụ chặt bằng đá - hang Xóm Trại, Hòa Bình.

Hiện vật khảo cổ của Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á CESEAP

Mẫu vật này đã được tích hợp tính năng thước đo thời gian thực, bạn hãy bấm lên điểm bất kì trên mẫu để truy xuất kích thước.