Số Hóa Kỵ sĩ tại Di Tích Lăng Dinh Hương - Dữ Liệu Di Sản Bắc giang

Kỵ sĩ cận vệ đeo đao đứng hầu ở lăng Dinh hương, Hiệp hòa, Bắc giang. Bắc giang vốn là vùng đất phên dậu của Kinh thành Thăng long, chiến địa bờ bắc phòng tuyến sông Như nguyệt. Nơi này vẫn còn nhiều lăng mộ đá của các Quận công, võ tướng có công trấn giữ biên cương.
Dữ liệu di sản văn hóa, nghệ thuật, lịch sử Bắc giang đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một kho dữ liệu số trực tuyến.
Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam kỵ binh hậu Lê
Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam kỵ binh hậu Lê
Bảo tồn di sản quảng bá di tích 3D
Bảo tồn di sản quảng bá di tích 3D
Bảo tồn di tích quốc gia 3D
Bảo tồn di tích quốc gia 3D
Dữ liệu 3D bảo tàng trang phục các dân tộc Việt Nam
Dữ liệu 3D bảo tàng trang phục các dân tộc Việt Nam
Dữ liệu 3D nghiên cứu bảo tồn di tích
Dữ liệu 3D nghiên cứu bảo tồn di tích
Hiện vật 3D hệ thống bảo tàng tỉnh Bắc Giang
Hiện vật 3D hệ thống bảo tàng tỉnh Bắc Giang
Số hóa di tích quốc gia lăng Dinh Hương, Bắc Giang, Việt Nam
Số hóa di tích quốc gia lăng Dinh Hương, Bắc Giang, Việt Nam
Số hóa hoa văn điêu khắc đá lăng Dinh Hương, Bắc Giang, Việt Nam
Số hóa hoa văn điêu khắc đá lăng Dinh Hương, Bắc Giang, Việt Nam
Trưng bày bảo tàng lịch sử 3D quân đội Việt Nam
Trưng bày bảo tàng lịch sử 3D quân đội Việt Nam
Trưng bày bảo tàng 3D đầu tiên
Trưng bày bảo tàng 3D đầu tiên
Số hóa hệ thống lăng Quận Công đá Bắc Giang
Số hóa hệ thống lăng Quận Công đá Bắc Giang