Số Hóa Cổ Vật Rồng đá - Khu Di tích Lịch sử, Kiến trúc Cổ Loa


VR3D đã số hóa cặp Rồng đá vuốt râu cổ tại Khu di tích Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa, Đông anh, Hà nội. Sau đó lưu giữ và trưng bày trong bảo tàng di sản số trực tuyến.
Bảo tàng cổ vật thành Cổ Loa
Bảo tàng cổ vật thành Cổ Loa
Bảo tồn di tích nghệ thuật
Bảo tồn di tích nghệ thuật
Di tích khảo cổ Cổ Loa
Di tích khảo cổ Cổ Loa
Dữ liệ di sản di tích Cổ Loa
Dữ liệ di sản di tích Cổ Loa
Khu di tích thành Cổ Loa
Khu di tích thành Cổ Loa
Kiến trúc Loa Thành 3D
Kiến trúc Loa Thành 3D
Kiến trúc nghệ thuật Cổ Loa
Kiến trúc nghệ thuật Cổ Loa
Scan 3d bảo vật quốc gia
Scan 3d bảo vật quốc gia
Số hóa di sản văn hóa Loa Thành
Số hóa di sản văn hóa Loa Thành
Số hóa di tích thành Cổ Loa
Số hóa di tích thành Cổ Loa
Trung tâm dữ liệu di sản Việt Nam
Trung tâm dữ liệu di sản Việt Nam