Vũ nữ Apsara, Trà Kiệu - Dữ Liệu 3D Di Sản Văn Hóa Chăm pa

Hình tượng Vũ Nữ Apsara được chạm khắc trên bệ thờ của di tích Trà Kiệu bằng đá sa thạch. Bệ thờ này có niên đại từ thế kỷ thứ 10 hiện đang trưng bày tại bảo tàng "Chăm" Đà Nẵng.