Số Hóa Di Sản súng thần công - Hiện vật Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế

 

Súng thần công cổ trưng bày tại sân bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế. Dữ liệu di sản văn hóa, nghệ thuật thuộc ban quản lý di tích Hoàng thành Huế đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một trung tâm dữ liệu 3D trực tuyến.
Bảo tàng cổ vật cung đình Huế 3D online
Bảo tàng cổ vật cung đình Huế 3D online
Bảo tàng mỹ thuật cung đình huế
Bảo tàng mỹ thuật cung đình huế
Bảo tồn hiện trạng cổ vật cung đình Huế 3D
Bảo tồn hiện trạng cổ vật cung đình Huế 3D
Số hóa 3D cổ vật bảo tàng cung đình Huế
Số hóa 3D cổ vật bảo tàng cung đình Huế
Thần công hoàng thành Huế trưng bày 3D onlline
Thần công hoàng thành Huế trưng bày 3D onlline
Súng thần công cổ vật cố đô Huế 3D
Súng thần công cổ vật cố đô Huế 3D