Linh vật Chó đá nằm - Lăng Quận Vân

Linh vật chó đá ở Việt Nam ta thường thấy trong tư thế ngồi. Tư thế nằm như chó đá ở lăng Quận Vân là điều rất hiếm