Vua Casimir I - Bảo tàng Tu viện Benedictine.


Viz4D diễn họa từ dữ liệu của Bảo tàng Tu viện Benedictine và Małopolska.