Vua Chăm Việt nam - Bảo tàng Minneapolis


Tượng Vua của người Chămpa ở miền trung Việt nam thế kỷ 10. Viz4D diễn họa dựa trên dữ liệu di sản của Bảo tàng Minneapolis Institute of Art