Bình gốm Corinthian, 600 BC- Viện Nghệ thuật và Khảo cổ học Paris


Viz4D Diễn họa dựa trên dữ liệu của Viện Nghệ thuật và Khảo cổ học Paris.