Bình đựng nước - Văn hóa Nazca, thế kỷ 1-7 TCN - Bảo tàng Minneapolis