Lăng Tự Đức, Cố đô Huế.


Lăng Tự Đức - Viz4D diễn họa dựa trên dữ liệu di sản của Cyark.