Hương án quận Vân - Dữ liệu 3D Di Sản Văn Hóa

Phù điêu nghê chầu trên Hương án trong Lăng Quận Vân có đường nét chạm rất mềm mại, uyển chuyển.