Hương án quận Vân

Phù điêu nghê chầu trên Hương án trong Lăng Quận Vân có đường nét chạm rất mềm mại, uyển chuyển.