La hán pháp lam thế kỷ 17- Bảo tàng quốc gia Krakow


Viz4D diễn họa từ dữ liệu di sản của Virtual Museums of Małopolska.