Lư đồng hình chim phượng - Bảo tàng Anh


Viz4D diễn họa dựa trên dữ liệu từ The British Museum.