Cá Chép vượt Vũ Môn - Dữ liệu Số Di Sản Văn Hóa Quốc tử giám

Phía trái mặt trước của tam quan Văn Miếu có đắp bức phù điêu cá hóa rồng. Đây vốn là sự tích dân gian đã được Nho học hóa để trở thành một biểu tượng cho việc các nho sinh đỗ đạt đăng quang..