Phật bốn mặt-Ăngko

 Điêu khắc đá thời kỳ Ăngko-Thế kỷ 14-15