Phù điêu Alexander Đại đế phóng hỏa thành Persepolis - Bảo tàng Thorvaldsens