Thạp đồng cổ - Bảo tàng Văn hóa Thế giới.


Viz4D diễn họa theo dữ liệu từ bộ sưu tập của Anders Hellström và Varldskulturmuseerna.