Tước rượu đồng thời Thương - Bảo tàng Minneapolis


Dụng cụ đựng rượu bằng đồng, thế kỷ 11 trước công nguyên. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Minneapolis Institute of Art.