Bát Arap cổ - Bảo tàng Thủ công mỹ nghệ Hamburg


Viz4D Diễn họa dựa trên dữ liệu của Bảo tàng Thủ công mỹ nghệ Hamburg