Bát Batư vẽ người phụ nữ cưỡi voi, thế kỷ 12- Bảo tàng Minneapolis.


Viz4D Diễn họa dựa trên dữ liệu của Minneapolis Institute of Art.