Bình gốm Sultanabad thế kỷ 12- Bảo tàng Minneapolis.


Viz4D Diễn họa dựa trên dữ liệu của Bảo tàng Minneapolis.