Mênh mang cõi Phật

Khai code đầu xuân - Tả cảnh mênh mang cõi Phật.

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn luôn bao quát khắp thế gian.