Bình nước thời Tiền Colombia hình con chim.


Viz4D diễn họa theo dữ liệu của Cmp Lab, Đại học Merida - UEX