Linh vật Nghê chầu - Lăng quận Vân

Cặp linh vật  nghê đá cổ khá đẹp trong Lăng Quận Vân, thôn Nỏ bạn, Vân tảo, Thường tín