Hổ vồ mồi - Điêu khắc Đan mạch thế kỷ 17.


Viz4D Diễn họa dựa trên dữ liệu của Geoffrey Marchal.