Số Hóa chân đèn Nghê - Dữ Liệu Di Sản 3D của Đền Độc Bộ

Linh vật Nghê gỗ - vốn là chân đèn ở Đền Độc Bộ- Bảo tàng Nam Định sưu tập

Di sản văn hóa, nghệ thuật từ nhiều di tích lịch sử trên khắp đất nước đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một kho dữ liệu số trực tuyến.
Dữ liệu 3D cục di sản
Dữ liệu 3D cục di sản
Dữ liệu 3D viện bảo tồn di tích
Dữ liệu 3D viện bảo tồn di tích
3D viện khảo cổ học
3D viện khảo cổ học
Bảo tàng trực tuyến 3D nghê đền Độc Bộ
Bảo tàng trực tuyến 3D nghê đền Độc Bộ
Bảo tồn cổ vật di tích quốc gia
Bảo tồn cổ vật di tích quốc gia
Chân nến nghê bảo tàng Nam Định 3d
Chân nến nghê bảo tàng Nam Định 3d
Chia sẻ dữ liệu văn hóa quốc gia 3D
Chia sẻ dữ liệu văn hóa quốc gia 3D
Chuẩn hóa dữ liệu văn  hóa Việt Nam 3D
Chuẩn hóa dữ liệu văn hóa Việt Nam 3D
Di sản Unesco 3D
Di sản Unesco 3D
Dữ liệu khảo cổ 3d
Dữ liệu khảo cổ 3d
Trung tâm dữ liệu di sản
Trung tâm dữ liệu di sản
Số hóa di tích đền Độc Bộ
Số hóa di tích đền Độc Bộ
Dữ liệu 3D bảo tồn di tích
Dữ liệu 3D bảo tồn di tích
Dứ liệu di sản văn hóa Nam Định
Dứ liệu di sản văn hóa Nam Định