Linh vật Nghê gỗ - Đền Độc Bộ

Linh vật Nghê gỗ - vốn là chân đèn ở Đền Độc Bộ- Bảo tàng Nam Định sưu tập