Interactive online VR 3D car configurator

Top applications of VR, AR in future are advertising, product presentation.

Good technology has to fit on the Internet: high graphics quality, fast loading, contains lot of informations, experience easily even on low-end smartphone.

VR3D's research always developed follow this direction.

 

__ Tiếng Việt __

Mảng ứng dụng hàng đầu của mọi công nghệ VR, AR trong tương lai là quảng cáo, trình diễn sản phẩm.

Công nghệ tối ưu nhất sẽ phải thích hợp với môi trường Internet: đồ họa đẹp, tốc độ nhanh, chứa nhiều thông tin, dễ dàng trải nghiệm ngay cả trên smartphone cấu hình thấp.

Mọi nghiên cứu của VR3D đều được phát triển theo định hướng này.