Quan Võ - Lăng Vua Khải Định

Tại lăng mộ các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh và Khải Định ở Huế, các hàng tượng được đặt dọc theo hai bên sân bái đình và quay nhìn vào lòng sân.