Quan võ -Miếu Bảo Hà

Võ quan cận vệ thời Lê, đang vác gươm đứng hầu tại miếu Bảo Hà, xã Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Phong cách vác gươm thường hay thấy ở Việt Nam và Hàn Quốc.