Scan 3D Hiện vật Sấu đá - Dữ Liệu Di Sản Phật giáo Chùa Nhạ Phúc

Thềm bậc hình linh vật sấu (nghê) nằm trong khuôn viên di tích lịch sử chùa Nhạ Phúc, Hoài đức. Dữ liệu số về di sản văn hóa, nghệ thuật Phật giáo Việt nam trong bảo tàng ảo VR3D