Linh vật trên bậc cửa đền vua Đinh

Bậc cửa độc đáo  trong đền vua Đinh Tiên Hoàng:  vừa bằng đá lại vừa được chạm bốn linh vật rất đẹp