Bệ sư tử chùa Bà Tấm - Linh vật thời Lý

Linh vật sư tử tuyệt đẹp từ thời Lý bằng đá sa thạch tại đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan ( chùa Bà Tấm) Dương Xá, Gia Lâm