Linh vật nghê - Cổng chùa Lại Yên

Hai linh vật nghê ở cổng chùa Lại yên được đắp khá hấp dẫn .Nhưng có điểm khó hiểu và khó chịu nữa là lưng nghê đươc cắm đầy mảnh chai (nhìn rất nguy hiểm) ,chắc để ngăn trẻ con cưỡi