Tượng Harihara bằng đá sa thạch, thế kỷ thứ 6 - Bảo tàng Quốc gia Campuchia


Viz4D diễn họa theo dữ liệu của Bảo tàng nghệ thuật Cleveland + Bảo tàng Guimet + Bảo tàng Quốc gia Campuchia