Ang đồng - Bảo tàng cổ vật Viễn Đông.


Viz4D diễn họa theo dữ liệu của Bảo tàng cổ vật Viễn Đông và Varldskulturmuseerna.