Cô gái và thiên thần hộ mệnh - Áo thế kỷ 19.


Viz4D diễn họa dựa trên dữ liệu từ noe-3d.at