Đài nước "Cây sáo thần" - Vienna thế kỷ 17.


Đài phun nước được xây dựng để kỷ niệm vở opera "Cây sáo thần" của Wolfgang Amadeus Mozart năm 1791. Viz4D diễn họa dựa trên dữ liệu từ noe-3d.at.