Đầu tượng Phật Khmer bằng đồng.


Viz4D Diễn họa dựa trên dữ liệu của T.Koeniger