Đĩa gốm Batư Kashan, thế kỷ 12 - Minneapolis Institute of Art.


Viz4D Diễn họa dựa trên dữ liệu của Bảo tàng Minneapolis.