Đĩa gốm của nền văn minh Maya, thế kỷ thứ 8- Bảo tàng Peabody.


Viz4D diễn họa theo dữ liệu của Alexandre Tokovinine + Bảo tàng Khảo cổ học & Dân tộc học Peabody, Đại học Harvard.