Ramses III giữa các vị thần Horus và Seth- Bảo tàng Ai Cập.


Tượng vua Ramses III đứng giữa thần Horus và Seth, bằng đá granit. Viz4D diễn họa dựa trên dữ liệu từ Danderson4 và Bảo tàng Ai Cập.